Regulamin

Regulamin Drużyny Husaria Race Team

§ 1

Postanowienia ogólne

 • 1. Drużyna nosi nazwę Husaria Race Team dalej zwana Drużyną. Nazwa Drużyny oraz logo są prawnie zastrzeżone.
 • 2. Terenem działania Drużyny jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji wyznaczonych celów Drużyna może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 • 3. Siedzibą Drużyny jest miasto Kraków. Na terenie kraju oraz zagranicą tworzone są oddziały Drużyny, których pracą kierują Koordynatorzy.
 • 4. Drużyna współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami i innymi instytucjami.
 • 5. Drużyna jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.
 • 6. Niniejszy Regulamin określa warunki bycia zawodnikiem Drużyny.

§ 2

Cele i środki działania Husaria Race Team

 • 1. Celem działania Drużyny jest:
  • a) działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu;
  • b) kształtowanie zasad współżycia sportowego wśród społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, dążenie do osiągania najwyższego poziomu sportowego.
 • 2. Realizację założeń Drużyna osiąga poprzez:
  • a) zakładanie i prowadzenie oddziałów terenowych,
  • b) organizowanie szkolenia sportowego w postaci treningów, kursów, zgrupowań treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych,
  • c) zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanych kadr trenersko-instruktorskich,
  • d) zapewnienie sprzętu treningowego i materiałów szkoleniowych w ramach posiadanych środków i możliwości Drużyny,
  • e) organizowanie eventów sportowych,
  • f) organizowanie i prowadzenie działalności sportowej, turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, oświatowej oraz wychowawczej we wszystkich formach,
  • g) współpraca ze szkołami, organizacjami społecznymi w zakresie kultury fizycznej i sportu

§ 3

Zawodnicy, ich prawa i obowiązki

 • 1. Zawodnikiem Drużyny może zostać każda osoba, w tym pełnoletnia i nieletnia.
 • 2. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia oświadczenia podpisanego przez opiekuna prawnego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu
 • 3. Wysokość rocznej opłaty członkowskiej wynosi 119 zł.
 • 4. Opłata członkowska dla osób dołączających do Drużyny:
  • • od kwietnia do czerwca wynosi 89 zł
  • • od lipca do września wynosi 59 zł
  • • od października do grudnia wynosi 39 zł
 • 5. Opłaty dokonujemy na stronie www.husarz.pl w ciągu 30 dni od wyrażenia chęci o dołączeniu do drużyny.M
 • 6. Dokonanie opłaty członkowskiej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Drużyny Husaria Race Team.
 • 7. Opłata członkowska nie dotyczy dzieci w wieku 4-15 lat.
 • 8. Istnieje możliwość zakupu karty 3 miesięcznej w cenie 59 zł.
 • 9. Dokumentem potwierdzającym przynależność do Husaria Race Team jest karta członkowska wydawana dla osób uiszczających składkę. Niektórzy partnerzy Husaria Race Team mogą wymagać jej okazania.
 • 10. Nie uiszczenie składki członkowskiej jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w Drużynie.
 • 11. Opłacona karta członkowska uprawnia do korzystania z przywilejów zawodnika Drużyny, tj.:
  • a) uczestniczenia w darmowych treningach biegowych oraz funkcjonalnych,
  • b) korzystania z ulg i udogodnień jakie Drużyna może zapewnić.
 • 12. Do obowiązków zawodnika należy:
  • a) przestrzeganie Regulaminu Drużyny,
  • b) reprezentowanie barw Drużyny podczas startów w biegach z przeszkodami oraz górskich,
  • c) w przypadku biegu, w którym jest kwalifikacja drużynowa, zawodnik zobowiązany jest zapisać się do Drużyny Husaria Race Team, chyba że organizator nie przewiduje zapisów drużynowych w wybranej przez zawodnika formule biegu,
  • d) przestrzeganie regulaminów zawodów i postępowanie w myśl zasad fair play,
  • e) regularne opłacanie ustalonych składek członkowskich,
  • f) przyczynianie się osobistym dobrym przykładem i postawą do krzewienia w społeczeństwie idei kultury fizycznej i sportu.
 • 13. Zabronione jest reklamowanie i namawianie zawodników do członkostwa w innych grupach treningowych.
 • 14. Każdy członek grupy tworzący społeczność zasługuje na szacunek oraz nie może być dyskryminowany i obrażany.
 • 15. Zawodnik może w każdym czasie zrezygnować z dalszego uczestnictwa w drużynie Husaria Race Team poprzez zgłoszenie tego faktu na adres biuro@husarz.pl
 • 16. Zarząd ma obowiązek usunięcia danych w ciągu 14 dni od zgłoszenia faktu.
 • 17. W sytuacjach nieopisanych w regulaminie ostateczną decyzję na temat usunięcia/pozostawienia członka drużyny mają koordynatorzy oddziału lub zarząd.

§ 4

Zawodnicy ELITE

 • 1. Husaria Race Team zobowiązuje się do szczególnej opieki nad zawodnikami elite.
 • 2. Lista zawodników elite na każdy kolejny sezon będzie opublikowana przed jego rozpoczęciem.
 • 3. W momencie trwania sezonu Husaria Race Team ma prawo do rozszerzenia grona o kolejną osobę.
 • 4. Zawodnik chcący dołączyć do grona elity winien jest skierować swą prośbę na adres: biuro@husarz.pl
 • 5. Regulamin Zawodnika Elite zapisany jest w oddzielnym dokumencie - kontrakcie.

§ 5

Wykorzystywanie wizerunku zawodnika

 • 1. Husaria Race Team ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wizerunku zawodnika w materiałach marketingowych (np. strona www, portale społecznościowe, filmy, ulotki itp.)

§ 7

Oświadczenia

 • 1. Zawodnik Drużyny oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wzmożonej aktywności fizycznej.
 • 2. Zawodnik Drużyny oświadcza, że w treningach organizowanych przez Drużynę uczestniczy dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
 • 3. Zawodnik Drużyny oświadcza, iż nie będzie rościć żadnych praw do odszkodowania wobec Husaria Race Team w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub wypadków.
 • 4. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zostałem poinformowany/a, że:
  • a) Administratorem Danych Osobowych jest Grupa April Daria Zabiegaj, os. Spółdzielcze 2/17, 31-943 Kraków, e-mail:biuro@husarz.pl
  • b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)
  • c) W związku z faktem, iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, może ona zostać cofnięta w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody
  • d) Podane dane osobowe będą wykorzystywane do celów przeprowadzenia treningów sportowych
  • e) Podane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją dokumentów.
  • f) Przysługują mi następujące uprawnienia, które mogę realizować względem Administratora Danych Osobowych:
   • (a) prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
   • (b) prawo żądania sprostowania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 16 ogólnego rozporządzenia),
   • (c) prawo żądania usunięcia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
   • (d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
   • (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
   • (f) prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby (art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
   • (g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 5. Zawodnik Drużyny oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Husaria Race Team.

§ 8

Postanowienia końcowe

 • 1. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie omawiane będą na bieżąco pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 • 2. Zawodnik zgadza się na dostawanie informacji o aktualnościach w drużynie Husaria Race Team drogą elektroniczną zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Husaria Race Team zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.